SGA MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK EĞİTİM İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ olarak veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizin güvenliği hususuna verdiğimiz önem doğrultusunda bünyemizde barındırdığımız her türlü kişisel veri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (“KVKK”) uygun olarak işlenmekte, saklanmakta ve aktarılmaktadır. Şirketimiz; şirkete başvuran Çalışan Adaylarına ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun olarak işlenmesine ve korunmasına büyük önem vermektedir. 10.03.2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğin; 1. maddesinde tebliğin amacı, “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi uyarınca veri sorumluları veya yetkilendirdiği kişilerce yerine getirilmesi gereken aydınlatma yükümlülüğü kapsamında uyulacak usul ve esasları belirlemektir” şeklinde tanımlanmıştır.İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla şirketimiz tarafından kişisel verileri toplanan, saklanan ve işlenen; Çalışan Adaylarının, Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, bilgilendirilmeleri amacıyla hazırlanmıştır.

VERİ SORUMLUSU BİLGİLERİ
Veri Sorumlusu Şirket Unvanı : SGA MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK EĞİTİM İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ   
Telefon Numarası : (0312) 434 49 91
E-Posta : info@sgaltd.com.tr
Adres : Oğuzlar Mahallesi 1388. Cad.  No:31  Balgat/ Çankaya/ANKARA
 KEP Adresi : sgamuhendislik@hs01.kep.tr
 
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI: Kişisel verileriniz Kişisel Verilerin Korunması Kanununun Genel İlkelerini içeren 4. Maddesi kapsamında, Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, doğru ve gerektiğinde güncel olma, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme. İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine bağlı olarak kategori edilen kişisel verileriniz aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda işlenmektedir: Kimlik bilgileriniz; (Ad, soyad, doğum tarihi, TC kimlik kartı bilgileri, TC Kimlik no, fotoğraf), ve İletişim bilgileriniz; (İkamet adresi, iş adresi, telefon numarası , mobil telefon numarası, e-posta adresi); bilgileriniz, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Çalışan Adayı / Stajyer Adayı / Öğrenci / Kurul Üyesi / Komite Üyesi Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Adaylar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi amaçlarıyla, Çalışma ve Mesleki Deneyim Verileriniz ; Güncel özgeçmiş (cv), lisans, tecrübe belgesi, sertifika ve diploma bilgileri, yabancı dil bilgileri, eğitim ve beceriler, katıldığı kurslar, katıldığı seminerler, geçmiş unvanları, geçmiş iş yeri bilgileri, referanslarının bilgisi / İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi amaçlarıyla, Görsel ve İşitsel Veri: Fotoğraf, ses kayıtları, kamera kayıtları Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini amacıyla işlenmekte ve saklanmaktadır.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN 3. KİŞİLERE AKTARILMASI VE AMACI:Şirket, Kanunun 5. Maddesinde, 6. maddesinde yer alan Özel Nitelikli Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin ve 8. ve 9. maddeler de yer alan kişisel verilerin aktarılması konusunda öngörülen düzenlemelere ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayımlanan esaslara uygun davranmaktadır. Özel nitelikli veriler veri sahibinin açık rızası alınmadan işlenmemekte ve aktarılmamaktadır.
Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında mevzuattan kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmek amacıyla yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşlarına, Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla denetleyici ve düzenleyici kurumlara, Faaliyetin getirdiği yasal zorunlulukları yerine getirmek amacıyla diğer kamu kuruluşlarına, ilgili mevzuata bağlı İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi kapsamında çeşitli raporlar ve bilgi vermek amacıyla ilgili yönetim kurulu, denetim kurulu ve disiplin kurulu üyelerine, Referans kontrollerinin gerçekleştirilmesi kapsamında referans gösterdiğiniz kişilere, İşe alım, seçme ve değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla, şirket adına hizmet sağlayan danışmanlara, ayrıca şirketimiz tarafından uygun görülmesi halinde üçüncü parti firma destek hizmetleri kuruluşlarına, Aramızda doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılmak amacıyla, her türlü yargı makamına, avukatlarımıza, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz ve avukatlarınıza, KVK Kanunu Madde 5 ve 6 da tanımlanan hukuki şartlar ve diğer kanunlarda öngörülmesi kapsamında aktarılabilmektedir. Bu maddeler aynı zamanda veri aktarmanın hukuki gerekçelerini oluşturmaktadır.
VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ: Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “hukuki sebep” ten kasıt, aydınlatma yükümlülüğü kapsamında kişisel verilerin Kanunun 5 ve 6'ncı maddelerinde belirtilen işleme şartlarından hangisine dayanılarak işlendiğidir. Kişisel verileriniz; iş ilişkisi kapsamında bizimle fiziksel ve dijital yolla paylaştığınız verileriniz, sözleşme bilgileriniz, ilettiğiniz finansal verileriniz, sizden bizzat talep ettiğimiz mesleki doküman ve bilgiler, web sitelerimiz üzerinden yapılmış olan dijital başvurularınız, şirketimize hizmet vermekte olan İK kuruluşları, web sitelerimiz üzerinden yapılmış olan dijital başvurular, 3.kişilerin ulaşımına açık kaydettiğiniz aleni bilgi kayıtlarınız, referanslarınız, eposta ve KEP yoluyla ilettiğiniz bilgiler, dilekçe ve başvurularınız, hukuki tebligatlar, şirketimiz ile yapılan yazışmalarınız yoluyla elde edilen bilgileriniz KVKK Mad.11 kapsamında şirketimize yapılan başvuru bilgileri, vasıtasıyla elektronik ve fiziksel ortamlarda, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad. 5/2-c : “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, Mad. 5/2-e: “ Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, Mad. 5/2-f maddesinde belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması hukuki sebepleriyle ve özel nitelikli verilerinizle ilgili olarak açık rıza alınmak suretiyle toplanmakta olup yasal süreler ve işin gerektirdiği şartlar kapsamında saklanmaktadır. Şirketimiz de geçerli bir amaç ve geçerli bir hukuki sebebe veya açık rıza uygulamasına dayanmadan veri toplanmamaktadır. HAKLARINIZ Şirket KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak kişisel veri sahibinin haklarını kendisine bildirmekte, bu hakların nasıl kullanılacağı konusunda veri sahibine yol göstermektedir. KVKK’nın 11. Maddesi uyarınca Şirketimize başvurarak; Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse bunun hakkında bilgi talep etme, Kişisel verilerinin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Kişisel verilerini yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, Kişisel verileri eksik veya yanlış işlenmişse, bunların düzeltilmesini isteme, KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde şirketimizin hukuki yükümlülükleri saklı kalmak kaydı ile silinmesini veya yok edilmesini isteme, Kişisel verilerinin aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, Kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız vardır. Kanun 11.madde kapsamındaki, ıslak imzalı yazılı başvurunuzu adresimize getirerek Oğuzlar Mahallesi 1388. Cad.  No:31  Balgat/ Çankaya/ANKARA  adresine bizzat teslim edebilir, noter kanalıyla gönderebilir veya (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından şirketimize daha önce bildirilen ve şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik postanız kanalıyla iletebilirsiniz. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.